Associats = Gratuït
No Associats = 50€

El pagament es pot realitzar mitjançant Paypal en aquesta pàgina o a través de transferència bancària, adjuntat el nom del representant legal i nom de la campanya. Recordi que les dades hauran de coincidir amb els registrats en el document que adjuntés amb la campanya.

– La presentació d’una proposta de campanya de publicitat a concurs, bé sigui privat o oficial, obert o restringit, permetrà a l’Agència de Publicitat concursant, constituir dipòsit en l’Associació d’un sobre tancat i segellat en el qual es continguin les peces o els elements creatius de tal projecte de campanya que l’Agència estimi convenient.

– El dipòsit es formalitzarà enviant un correu a: “info@associaciopublicitat.com” amb el següent document i els arxius de la campanya (l’arxiu de la campanya haurà d’anar protegit amb una contrasenya que només el propietari conegui).

– El dipòsit es formalitzarà presentant en l’Associació Empresarial de Publicitat un sobre tancat amb el material de la campanya. Fora del sobre haurà d’anar l’escrit del model que et pots descarregar aquí.

– En el llibre-registre que s’habilita a aquest efecte s’estendrà la corresponent anotació que signaran el representant de l’Associació Empresarial de Publicitat. D’aquesta anotació es deduirà el número de dipòsit i la data en què ha quedat constituït el mateix, referències que es consignaran en el propi sobre i s’especificaran en el corresponent rebo-resguard.

– Si amb posterioritat l’Entitat convocant del concurs utilitzés idees o elements que s’apreciïn com deduïts de la proposta prèviament dipositada, o que una altra campanya resultés sospitosa de similituds essencials, el sobre dipositat en l’Associació serviria d’element probatori enfront de qualsevol utilització indeguda i davant les instàncies que procedissin.

– El dipòsit estarà vigent per un període d’1 any.  Transcorregut aquest, l’agència dipositant haurà de retirar el mateix o es procedirà a la seva destrucció.
S’estableix així mateix l’opció de pròrroga per un any més, si circumstàncies especials requereixen el seu manteniment. En aquest cas l’agència manifestarà per escrit o a través de correu electrònic la seva intenció de pròrroga, facilitant el número de dipòsit inicial. Una vegada rebuda la petició, es farà extensió d’un nou document que l’acrediti i es conservarà el dipòsit per aquest nou període.

Si vostè NO ÉS  MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ, pot fer el pagament del registre a través de transferència bancaria a:

ES50 0081 1554 1000 0117 9528 o a través de Paypal a continuació:

Nom del representant legal
Nom de la campanya